تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

متن فرمت دار

متن دارای فرمت Formatted text

متن دارای فرمت یا Formatted text چیست؟ متن دارای فرمت (Formatted text) شامل اطلاعاتی است که برای تعیین فرمت اجزای

Read More