تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

متن غنی

متن دارای فرمت Formatted text

متن دارای فرمت یا Formatted text چیست؟ متن دارای فرمت (Formatted text) شامل اطلاعاتی است که برای تعیین فرمت اجزای

Read More