تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

متن دارای فرمت

متن دارای فرمت Formatted text

متن دارای فرمت یا Formatted text چیست؟ متن دارای فرمت (Formatted text) شامل اطلاعاتی است که برای تعیین فرمت اجزای

Read More