تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

لیست مرتب

موقعیت نشانگر لیست در CSS – ویژگی list-style-position

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین موقعیت نشانگر برای عناصر لیست و ویژگی list-style-position آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین نشانگر لیست در CSS – ویژگی list-style-type

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با ویژگی list-style-type و نحوه تعیین نشانگر عناصر لیست ها آشنا می‌شوید.

Read More

تغییر نشانه و شیوه شماره گذاری در لیست های نشانه دار و شماره دار مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر نشانه یا شیوه شماره گذاری در لیست های نشانه دار و شماره دار آشنا می‌شوید.

Read More

ایجاد لیست های شماره دار و نشانه دار در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با روش‌های ایجاد لیست‌های شماره دار و نشانه دار آشنا می‌شوید.

Read More

لیست های مرتب در HTML – المان های <ol> و <li>

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با نحوه ایجاد لیست های مرتب در اچ‌تی‌ام‌ال، المان <ol> برای تعریف این لیست ها و همچنین المان <li> برای تعریف عناصر لیست آشنا می‌شوید.

Read More

آشنایی با لیست ها در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد به صورت خلاصه با انواع لیست ها در ورد و ویژگی‌های آن‌ها آشنا می‌شوید.

Read More