تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

عرض المان

تعیین حداکثر پهنای المان در CSS – ویژگی max-width

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین حداکثر پهنای المان و ویژگی max-width آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین حداقل پهنای المان در CSS – ویژگی min-width

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با ویژگی min-width و نحوه تعیین حداقل پهنا یا عرض المان آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین پهنای المان در CSS – ویژگی width

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین پهنای المان و ویژگی width آشنا می‌شوید.

Read More