تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

صفر کلیک

حمله صفر-کلیک Zero-click attack

حمله صفر-کلیک یا Zero-click attack چیست؟ حمله صفر-کلیک (Zero-click attack) به گونه‌ای از حملات گفته می‌شود که در آن برای

Read More