تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

صفحه آغاز

صفحه خانه Home Page

صفحه خانه یا Home Page چیست؟ صفحه خانه (Home Page یا Homepage) به صفحه ابتدایی یا صفحه اصلی یک وبسایت

Read More