تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

شناسایی

استایلوس Stylus

استایلوس یا Stylus چیست؟ استایلوس (Stylus) نوعی ابزار اشاره گر است که دارای شکلی شبیه یک قلم بوده و از

Read More