تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

سی اس اس

موقعیت نشانگر لیست در CSS – ویژگی list-style-position

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین موقعیت نشانگر برای عناصر لیست و ویژگی list-style-position آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین استایل لینک ها به صورت دکمه در CSS

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین استایل لینک ها به صورت دکمه آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین نشانگر لیست در CSS – ویژگی list-style-type

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با ویژگی list-style-type و نحوه تعیین نشانگر عناصر لیست ها آشنا می‌شوید.

Read More

فروپاشی حاشیه (Margin Collapse) در CSS

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با مفهوم فروپاشی حاشیه (Margin collapsing) آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین حداکثر ارتفاع المان در CSS – ویژگی max-height

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین حداکثر ارتفاع المان و ویژگی max-height آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین حداکثر پهنای المان در CSS – ویژگی max-width

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین حداکثر پهنای المان و ویژگی max-width آشنا می‌شوید.

Read More

نحوه تعیین استایل لینک ها در CSS

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین استایل لینک ها در CSS و جزئیات آن آشنا می‌شوید.

Read More

وضعیت لینک ها و استایل پیشفرض آن ها در CSS

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با وضعیت لینک ها و استایل پیشفرض آن ها آشنا می‌شوید.

Read More

پدینگ المان ها در CSS – ویژگی padding

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین پدینگ المان و ویژگی padding آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین کدورت و شفافیت المان ها در CSS – ویژگی opacity

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین میزان کدورت (و شفافیت) المان و ویژگی opacity آشنا می‌شوید.

Read More