تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

سطح دسترسی

تغییر دهنده دسترسی Access Modifier

تغییر دهنده دسترسی یا Access Modifier چیست؟ تغییر دهنده دسترسی (Access Modifier) در برنامه نویسی شئ‌گرا به گونه‌ای از کلمات

Read More