پروژه جابجایی خودکار شکلک به محل تصادفی در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه جابجایی خودکار شکلک به محل تصادفی آشنا می‌شوید و بخش دوم بازی تعقیب ستاره در اسکرچ را دنبال می‌کنیم.

بیشتر بخوانید

پروژه حرکت شکلک در چهار جهت با کمک کلیدهای پیکانی در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه حرکت و جابجایی شکلک در چهار جهت با کمک کلیدهای پیکانی به عنوان بخشی از بازی تعقیب ستاره در اسکرچ آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه بزرگ و کوچک کردن شکلک در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه تعیین اندازه (و بزرگ یا کوچک کردن) شکلک و پخش صدا در اسکرچ آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه تغییر حالت شکلک در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه تغییر حالت شکلک در اسکرچ و ایجاد تأخیر آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه حرکت بازیکن به سمت بالا و پایین با فشردن کلید در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه حرکت بازیکن به بالا و پایین هنگام فشردن کلیدهای جهت آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید