پروژه حرکت راکت با کمک ماوس در بازی پینگ پنگ اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ به عنوان دومین بخش از بازی پینگ پنگ با نحوه حرکت راکت با کمک ماوس آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه حرکت و برگشت توپ در بازی پینگ پنگ اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه حرکت و برگشت توپ به عنوان اولین بخش از بازی پینگ پنگ آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه نمایش پیام هنگام تغییر مرحله در بازی تعقیب ستاره اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ به عنوان بخش ششم بازی تعقیب ستاره با نحوه نمایش پیام تغییر مرحله آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه تغییر مرحله یا رفتن به مرحله بعد در بازی تعقیب ستاره اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ به عنوان بخش پنجم بازی تعقیب ستاره با نحوه تغییر مرحله بازی یا رفتن به مرحله بعد آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه اضافه کردن ویژگی امتیاز به بازی تعقیب ستاره در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ به عنوان بخش چهارم بازی تعقیب ستاره با نحوه اضافه کردن ویژگی امتیاز به بازی آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه پخش صدا هنگام برخورد شکلک ربات به شکلک ستاره در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ به عنوان بخش سوم بازی تعقیب ستاره با نحوه پخش صدا هنگام برخورد شکلک ربات به شکلک ستاره آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه جابجایی خودکار شکلک به محل تصادفی در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه جابجایی خودکار شکلک به محل تصادفی آشنا می‌شوید و بخش دوم بازی تعقیب ستاره در اسکرچ را دنبال می‌کنیم.

بیشتر بخوانید

پروژه حرکت شکلک در چهار جهت با کمک کلیدهای پیکانی در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه حرکت و جابجایی شکلک در چهار جهت با کمک کلیدهای پیکانی به عنوان بخشی از بازی تعقیب ستاره در اسکرچ آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه بزرگ و کوچک کردن شکلک در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه تعیین اندازه (و بزرگ یا کوچک کردن) شکلک و پخش صدا در اسکرچ آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه تغییر حالت شکلک در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه تغییر حالت شکلک در اسکرچ و ایجاد تأخیر آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید