تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

زبان های رایانه ای

زبان همه منظوره General-Purpose Language – GPL

زبان همه منظوره یا General-purpose language چیست؟ زبان همه منظوره (General-purpose language به اختصار GPL) یا زبان با اهداف عمومی

Read More