تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

رشته

الحاق Concatenation

الحاق یا Concatenation چیست؟ الحاق (Concatenation) یا الحاق رشته ای (String Concatenation) در زبان های برنامه نویسی به عملی گفته

Read More