تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

دفتر خاطرات

ثبت گزارش و وقایع یا ایجاد دفتر خاطرات با کمک مایکروسافت نت پد

کمتر کاربری را می‌توان یافت که از ویندوز استفاده کند اما با مایکروسافت نت پد آشنا نباشد. با این وجود اغلب کاربران از وجود ترفندی ساده برای ایجاد یک دفتر خاطرات یا فایل ثبت گزارش و وقایع به صورت تاریخ گذاری شده در نت پد بی‌خبر هستند.

Read More