تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

خط فرمان

خط فرمان لینوکس – نمونه‌هایی از دستکاری فایل

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با نمونه‌ها و مثال‌هایی از دستکاری فایل در دنیای واقعی آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – ایجاد پیوند با دستور ln

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با دستور ln برای ایجاد پیوندهای سخت و نمادین آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – حذف فایل و دایرکتوری با دستور rm

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با دستور rm برای حذف فایل ها و دایرکتوری ها آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – انتقال و تغییر نام فایل با دستور mv

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با دستور mv برای جابجایی و تغییر نام فایل ها و دایرکتوری ها آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – کپی فایل و دایرکتوری با دستور cp

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با دستور cp برای کپی فایل ها و دایرکتوری ها آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – ایجاد دایرکتوری با دستور mkdir

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با دستور mkdir برای ایجاد دایرکتوری آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – دستکاری فایل ها و دایرکتوری ها

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با کلیات دستکاری فایل ها و دایرکتوری ها در خط فرمان آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – دایرکتوری های لینوکس، پیوندهای نمادین و سخت

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با دایرکتوری های مهم لینوکس و لینک های نمادین و سخت آشنا می‌شوید.

Read More