تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

خط تزئین

ضخامت خط تزئین متن – ویژگی text-decoration-thickness در CSS

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین ضخامت خط تزئین متن و ویژگی text-decoration-thickness آشنا می‌شوید.

Read More

استایل خط تزئین متن – ویژگی text-decoration-style در CSS

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با استایل خط تزئین متن و ویژگی text-decoration-style بیشتر آشنا می‌شوید.

Read More

نوع خط تزئین متن – ویژگی text-decoration-line در CSS

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با ویژگی text-decoration-line و نحوه تعیین نوع خط تزئین متن آشنا می‌شوید.

Read More

خط تزئین متن در CSS – ویژگی text-decoration

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با ویژگی text-decoration و نحوه تعیین ظاهر خطوط تزئینی متن آشنا می‌شوید.

Read More