تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

تنظیمات

پیشفرض Default

پیشفرض یا دیفالت Default چیست؟ پیشفرض یا دیفالت (Default) در حوزه دانش کامپیوتر به مقدار و وضعیت اولیه یا از

Read More