تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

بریدن

بریدن (کات)، رونوشت برداری (کپی) و الصاق (پیست) Cut, Copy and Paste

بریدن (کات)، رونوشت برداری (کپی) و الصاق (پیست) Cut, Copy and Paste چیست؟ در رایانه دستورات بریدن (کات یا Cut)،

Read More