تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

اپلیکیشن کشنده

اپلیکیشن کشنده Killer App

اپلیکیشن کشنده یا Killer App چیست؟ اپلیکیشن کشنده یا قاتل (Killer Application یا به اختصار Killer App) به نرم افزارهایی

Read More