تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

اُ سی آر

تشخیص کاراکتر نوری Optical Character Recognition – OCR

تشخیص کاراکتر نوری یا Optical Character Recognition – OCR چیست؟ تشخیص کاراکتر نوری (Optical Character Recognition) یا به اختصار اُ

Read More