تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

المان th

گسترش سلول های جدول با کمک colspan و rowspan در HTML

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با نحوه گسترش سلول های جدول ها و خصوصیت های colspan و rowspan آشنا می‌شوید.

Read More

جدول در HTML – المان های <table>, <tr>, <td> و <th>

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با نحوه ایجاد جدول آشنا می‌شوید.

Read More