تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

المان q

نقل قول اینلاین در HTML – المان <q>

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با المان <q> برای درج نقل قول به صورت اینلاین آشنا می‌شوید.

Read More