تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

المان label

لیبل Label

لیبل یا Label چیست؟ واژه لیبل (Label) به طور کلی به معنای برچسبی است که برای کمک به توصیف یا

Read More