نوع خط تزئین متن – ویژگی text-decoration-line در CSS

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با ویژگی text-decoration-line و نحوه تعیین نوع خط تزئین متن آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

متن اضافه شده در HTML – المان <ins>

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با نحوه درج متن اضافه شده و المان <ins> آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

متن حذف شده در HTML – المان <del>

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با نحوه درج متن حذف شده و المان <del> آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید