تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

المان dd

لیست های توصیفی در HTML – المان های <dt> <dl> و <dd>

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با لیست های توصیفی و نحوه ایجاد آن‌ها با کمک المان های <dt> <dl> و <dd> آشنا می‌شوید.

Read More