الحاق Concatenation

الحاق یا Concatenation چیست؟ الحاق (Concatenation) یا الحاق رشته ای (String Concatenation) در زبان های برنامه نویسی به عملی گفته

بیشتر بخوانید

بریدن، رونوشت برداری و الصاق Cut, Copy and Paste

بریدن، رونوشت برداری و الصاق Cut, Copy and Paste چیست؟ در رایانه دستورات بریدن، رونوشت برداری و الصاق (Cut, Copy

بیشتر بخوانید