تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

افزایش پسوندی

عملگر افزایش Increment Operator

عملگر افزایش یا Increment Operator چیست؟ عملگر افزایش (Increment Operator) عملگری یکانی است که یک واحد به عملوند خود اضافه

Read More