تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

اسپیس بار

کلید فاصله Space bar

کلید فاصله یا Space bar چیست؟ کلید فاصله (Space bar یا Space Key) یکی از کلیدهای پرکاربرد روی ماشین های

Read More