تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

اسپرایت

دانلود شکلک اسکرچ – سری 23 – شکلک درخت

در بیست و سومین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید تعدادی شکلک درخت را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری 22 – شکلک برف

در بیست و دومین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک های برف و دانه برف را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری 21 – شکلک آتش و شعله

در بیست و یکمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک های آتش و شعله را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری بیستم – شکلک بمب و دینامیت

در بیستمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک های بمب و دینامیت را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری نوزدهم – شکلک مهره بازی

در نوزدهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک های مهره بازی را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری هجدهم – شکلک تاس

در هجدهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک های تاس را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری هفدهم – شکلک ماشین از بالا

در هفدهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک اتومبیل و ماشین از بالا را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری شانزدهم – شکلک عدد فارسی

در شانزدهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک های عدد فارسی را برای درج اعداد فارسی در اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری پانزدهم – شکلک سبد

در پانزدهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک های متنوع سبد را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری چهاردهم – شکلک عددهای انگلیسی

در چهاردهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک اعداد انگلیسی را به رایگان دانلود کنید.

Read More