تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

اتچمنت

ضمیمه ایمیل Email attachment

ضمیمه ایمیل یا Email attachment چیست؟ ضمیمه ایمیل، پیوست ایمیل یا ایمیل اتچمنت (Email attachment) به یک یا چند فایل

Read More