پروژه حرکت بازیکن به راست و چپ با فشردن کلید در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه حرکت بازیکن به راست و چپ هنگام فشردن کلیدهای جهت آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه پرواز پروانه در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه پرواز پروانه آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

آشنایی بیشتر با جزئیات ناحیه کد در ویرایشگر اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با جزئیات ناحیه کد (Code area) بیشتر آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه جابجایی آرام شکلک حروف در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه جابجایی آرام شکلک حروف آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه تغییر ظاهر حروف هنگام فشردن کلید در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه تغییر ظاهر حروف هنگام فشردن کلید آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه تغییر اندازه حروف با کلیک روی آن‌ها در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه تغییر اندازه حروف با کلیک آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه حروف رقصان در اسکرچ و آشنایی با افزونه های اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه حروف رقصان، نواختن موسیقی و حرکت شکلک آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه پخش آهنگ هنگام کلیک روی حروف در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه پخش آهنگ هنگام کلیک روی حروف آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه چرخش حروف با کلیک در اسکرچ – آشنایی با مفهوم حلقه ها در برنامه نویسی

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با مفهوم حلقه ها در برنامه نویسی و نحوه چرخش شکلک ها با کمک قطعه‌های “تکرار کن …” و “بچرخ … درجه” آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه تغییر رنگ حروف با کلیک در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه تغییر رنگ حروف هنگام کلیک روی آن‌ها و دو قطعه جدید آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید