Tag Archives: ترا

بایت Byte

بایت یا Byte چیست؟

بایت (Byte) یکی از واحدهای اندازه‌گیری اطلاعات دیجیتال است که معمولا از 8 بیت (bit) تشکیل شده است. در گذشته تعداد بیت‌های لازم برای کدگذاری یک کاراکتر در رایانه را بایت می‌نامیدند.

استاندارد رایج 8 بیتی برای بایت، امکان نمایش باینری اعداد صفر تا 255 را در یک بایت فراهم می‌آورد. البته در گذشته اندازه بایت متغیر و وابسته به سخت افزار بوده است. به همین دلیل در برخی مواقع برای از بین بردن ابهام Byte، از واژه‌ی اختصاصی‌تر Octet (اکتت) با نماد o به عنوان واحدی متشکل از 8 بیت استفاده می‌شود.

لازم به ذکر است نماد Byte، حرف B بزرگ می‌باشد. این در حالی است که معمولا از حرف b کوچک به عنوان نماد بیت استفاده می‌شود. اما به منظور جلوگیری از بروز تداخل میان این دو نماد، استفاده از نماد bit برای واحد بیت توصیه می‌شود.

پیشوندهای بایت

همانند بیت، برای Byte نیز از پیشوندهای کیلو (یا Kilo با نماد K معادل هزار)، مگا (یا Mega با نماد M معادل میلیون)، گیگا (یا Giga با نماد G معادل میلیارد)، ترا (یا Tera با نماد T معادل 10 به توان 12) و … استفاده می‌شود. بر این اساس 1KB معادل 1000 بایت، 1MB معادل یک میلیون بایت و … خواهد بود. به طور مشابه پیشوندهای باینری نظیر کیلوباینری (Ki معادل 1024 یا 2 به توان 10)، مگاباینری (Mi معادل 2 به توان 20) و … برای بایت نیز قابل استفاده هستند. در جدول زیر می‌توانید نماد تعدادی از واحدهای رایج و ضریبی که به آن‌ها منتسب شده است را مشاهده کنید.

ضریبنمادنام نمادضریبنمادنام نماد
103KBkilobyte210KiBkibibyte
106MBmegabyte220MiBmebibyte
109GBgigabyte230GiBgibibyte
1012TBterabyte240TiBtebibyte
1015PBpetabyte250PiBpebibyte
1018EBexabyte260EiBexbibyte
1021ZBzettabyte270ZiBzebibyte
1024YByottabyte280YiByobibyte

نوع داده بایت

در بسیاری از زبان‌های برنامه نویسی (از جمله جاوا، ویژوال بیسیک و سی شارپ) نیز نوع داده‌ای به نام Byte وجود دارد که 8 بیت فضا را اشغال می‌کند و معمولا برای نگه‌داری اعداد صحیح بدون علامت از 0 تا 255 یا اعداد صحیح علامتدار از -128 تا 127 استفاده می‌شود.

پیوندهای پیشنهادی تک دیک

لینک واژه در ویکیپدیا

بیت Bit

منظور از بیت یا Bit چیست؟

بیت (bit) واحد اصلی (یا کوچکترین واحد) اطلاعات در رایانش و ارتباطات دیجیتالی است. یک bit می‌تواند فقط یکی از دو مقدار (که معمولا با 0 و 1 نشان داده می‌شود) را داشته باشد. اصطلاح bit از واژه‌ی مرکب binary digit (به معنای رقم دودویی) گرفته شده است.

در عمل، مدارهای منطقی با مقادیر bit ها در قالب دو ولتاژ مختلف رفتار می‌کنند به شکلی که یک ولتاژ نمایانگر مقدار 0 (یا false) و ولتاژ دیگر شبیه ساز مقدار 1 (یا true) خواهد بود.

همانند بسیاری از واحدهای دیگر، پیشوندهایی از قبیل Kilo (کیلو)، Mega (مگا)، Giga (گیگا)، Tera (ترا) و … نیز به bit افزوده می‌شود که واحدهایی چون Kbit (معادل هزار بیت)، Mbit (معادل میلیون بیت) و … را شکل می‌دهند. البته پیشوندهای دیگری نیز وجود دارند که به پیشوندهای IEC مشهورند و به صورت kibi (کیلوباینری با نماد Ki و ضریب 2 به توان 10 یا 1024)، mebi (مگاباینری با نماد Mi و ضریب 2 به توان 20)، gibi (گیگاباینری با نماد Gi و ضریب 2 به توان 30)، tebi (تراباینری با نماد Ti و ضریب 2 به توان 40) و … مورد استفاده قرار می‌گیرند. این واحدها به عنوان پیشوندهای باینری نیز شناخته می‌شوند. در جدول زیر می‌توانید نماد تعدادی از واحدهای رایج و ضریبی که به آن‌ها منتسب شده است را مشاهده کنید.

علاوه بر نماد bit، از حرف b کوچک نیز برای نمایش این واحد استفاده می‌شود. معمولا هشت bit را معادل یک بایت (Byte) درنظر می‌گیرند.

ضریبنمادنام نمادضریبنمادنام نماد
103kbitkilobit210Kibitkibibit
106Mbitmegabit220Mibitmebibit
109Gbitgigabit230Gibitgibibit
1012Tbitterabit240Tibittebibit
1015Pbitpetabit250Pibitpebibit
1018Ebitexabit260Eibitexbibit
1021Zbitzettabit270Zibitzebibit
1024Ybityottabit280Yibityobibit