پسوندهای فایل آغازشده با حرف Y

پسوندهایی که در جدول زیر مشاهده می‌کنید از وبسایت FileInfo.com گرفته شده است. برای مشاهده‌ی اطلاعات بیشتر راجع به هر پسوند در وبسایت مرجع، کافی است روی لینک آن کلیک کنید.

پسوند فایلنوع فایل
.YYacc Source File
.YAmiga Yabba Compressed File
.YSubsampled Raw YUV Image
.Y3AYu-Gi-Oh! ONLINE 3 Avatar File
.Y3DYu-Gi-Oh! ONLINE 3 Deck File
.Y4MYUV4MPEG2 Video File
.YABYabasic Source Code
.YALArts & Letters Clipart Library
.YAMYahoo! Auctions Data
.YAMLYAML Document
.YAODLPowerFlip 3D Image File
.YBDYobiDrive Link File
.YBKYanCEyWare eBook
.YBKMicrosoft Encarta Yearbook File
.YCHATYahoo! Messenger Chat Log
.YCMYugioh Card Maker File
.YDCYu-Gi-Oh! Card Deck File
.YDKYu-Gi-Oh! Deck File
.YDLPowerFlip YAODL 3D Image File
.YDRYu-Gi-Oh! Power of Chaos Replay File
.YDTYu-Gi-Oh! Power of Chaos Data File
.YENCyEnc File
.YFSYSFLIGHT Mission File
.YGFY Graph Format File
.YKAYenka Model File
.YMAtari ST Audio File
.YMGYahoo! Messenger File
.YMLYAML Document
.YML2YML Script
.YMPYaST Metapackage File
.YNCyEnc Encoded File
.YOGOuterra Captured Video File
.YOOKOOYookoo Player Playlist File
.YPRBYOB Project File
.YPSYahoo! Messenger Data File
.YRCBCKYRC Backup Archive
.YRCBKMYRC Bookmarks Archive
.YRCDATYRC Software Data Script
.YSPBYOB Sprite File
.YTFGoogle Picasa Font Cache
.YUMTXYUM Transaction File
.YUVYUV Encoded Image File
.YUVYUV Video File
.YZYAC Compressed File
.YZ1Yamazaki ZIPPER File

واژه نامه تخصصی رایانه و فناوری