عملگر افزایش Increment Operator

عملگر افزایش یا Increment Operator چیست؟

عملگر افزایش (Increment Operator) عملگری یکانی است که یک واحد به عملوند خود اضافه می‌کند. هر چند این عمل به صورت معمولی و از طریق عملگرهای جمع و انتساب نیز قابل انجام است ولی به دلیل رایج بودن و کاربرد بالای آن در برنامه‌نویسی، توسط اغلب زبان‌های امروزی مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد.

معمولا این عملگر با نماد ++ نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال در قطعه کد زیر که به زبان C++ نوشته شده است، مقدار متغیر x پس از اجرای خط سوم یک واحد افزایش می‌یابد و برابر با 2 می‌شود:

int x = 1;
int result;
result = x++;

در برخی از زبان‌های برنامه‌نویسی از جمله C++ عملگر افزایش دارای دو مدل می‌باشد که اندکی با یکدیگر تفاوت دارند. در مدل اول که عملگر پس از عملوند قرار می‌گیرد، عملوند یک واحد افزایش می‌یابد اما حاصل عبارت، مقدار اصلی عملوند پیش از افزایش خواهد بود. به عبارت بهتر در این حالت، ابتدا عبارت بدون در نظر گرفتن عملگر افزایش ارزیابی می‌شود و سپس عملوند افزایش می‌یابد. درنتیجه، در مثال فوق مقدار متغیر x برابر با 2 اما مقدار متغیر result برابر با 1 خواهد بود. به این عملگر، عملگر پسا-افزایش (Post-Increment) یا افزایش پسوندی (Postfix Increment) نیز گفته می‌شود. می‌توان دستورات فوق را به صورت زیر معادل‌سازی نمود:

int x = 1;
int result;
result = x;
x = x + 1;

اما در مدل دوم، عملگر پیش از عملوند خود قرار می‌گیرد، ابتدا عملوند یک واحد افزایش می‌یابد و همین مقدار افزایش یافته به عنوان حاصل عبارت مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این عملگر، عملگر پیش-افزایش (Pre-Increment) یا افزایش پیشوندی (Prefix Increment) نیز گفته می‌شود. با اجرای قطعه کد زیر، مقدار هر دو متغیر x و result برابر با 2 خواهد شد:

int x = 1;
int result;
result = ++x;

همانند نمونه‌ی قبل، این قطعه کد را نیز می‌توان به صورت زیر معادل‌نویسی کرد:

int x = 1;
int result;
x = x + 1;
result = x;

گفتنی است عملگر کاهش (Decrement Operator) نیز عملی مشابه را برای کاهش یک واحدی عملوند خود انجام می‌دهد.

پیوندهای پیشنهادی تک دیک

لینک واژه در ویکیپدیا

واژه‌های مرتبط

عملگر کاهش Decrement Operator عملگر کاهش یا Decrement Operator چیست؟ عملگر کاهش (Decrement Operator) عملگری یکانی است که عملوند خود را یک واحد کاهش می‌دهد. هر چند این عمل به صورت ...
عملگر Operator عملگر یا Operator چیست؟ عملگر (Operator) در برنامه‌نویسی به ساختاری گفته می‌شود که رفتاری مشابه با تابع دارد اما از نظر سازمان گرامری با آن متفاوت می...
انتساب Assignment انتساب یا Assignment چیست؟ انتساب (Assignment) یا تخصیص در دانش برنامه نویسی عملی است که طی آن مقداری به فضای نگه‌داری متناظر با نام یک متغیر تخصیص د...
عملگر بیتی Bitwise Operator عملگر بیتی یا Bitwise Operator چیست؟ عملگر بیتی (Bitwise Operator) به عملگرهایی گفته می‌شود که عملی را روی یک یا چند عدد باینری در سطح بیت هایشان انج...
پایگاه داده رابطه ای Relational Database... پایگاه داده رابطه ای یا Relational Database چیست؟ پایگاه داده رابطه ای (Relational Database) نوعی پایگاه داده براساس مدل رابطه ای (Relational Model) ...
زبان تفسیری Interpreted Language زبان تفسیری یا Interpreted Language چیست؟ زبان تفسیری (Interpreted Language) به نوعی از زبان‌های برنامه نویسی گفته می‌شود که اکثر دستوراتش به صورت مس...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *