واژه‌های آغاز شده با اعداد

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
404 Not Found Error خطای 404 - یافت نشد

واژه نامه تخصصی رایانه و فناوری