واژه‌های آغاز شده با حرف G

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Geotagging ژئوتگینگ، نشان گذاری جغرافیایی
GOTO Statement دستور GOTO
Green Computing رایانش سبز
General-purpose language زبان همه منظوره
Gravatar گراواتار
Grayscale گری اسکیل، تصویر سیاه و سفید
Global Positioning System - GPS سیستم موقعیت یاب جهانی
Google Chrome گوگل کروم
Graphics Processing Unit - GPU واحد پردازش گرافیکی
Google گوگل، فعل گوگل، شرکت گوگل
Graphical User Interface - GUI واسط کاربری گرافیکی

واژه نامه تخصصی رایانه و فناوری